ಸಾರಾಂಶ
ಆಪೋಶನ
ಲೇಖಕರು:
ಕಟ್ಟೆ ಗುರುರಾಜ್
ಅನುವಾದಕರು :
ಕಟ್ಟೆ ಗುರುರಾಜ್
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶನ
ಆಕಾರ:
1/8 ಡೆಮಿ
ಮುದ್ರಣ:
2016
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್
ಪುಟಗಳು:
136
ಬೆಲೆ:
100 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು