ಸಾರಾಂಶ

ಬದುಕಿನ ಬಹುಮುಖದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಪ್ರಾಜ್ಞರೂ, ದಾರ್ಶನಿಕರೂ, ಚಿಂತಕರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರು. ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಯತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಆದರೆ ಅದು ನೈಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗುಲಿಗೆ ಸರಿದಿದೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬೇಕು.

ಬಣ್ಣದ ಚುಂಬಕ
ಲೇಖಕರು:
ಸಾಯಿಸುತೆ
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ಸುಧಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಆಕಾರ:
1/8 ಕ್ರೌನ್
ಮುದ್ರಣ:
1981
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಆರ್ಟ್ಫೋಕಸ್
ಪುಟಗಳು:
212
ಬೆಲೆ:
92 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು