ಬೆಂಕಿ ಗೂಡು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
80 ರೂ.
ಕಹಳೆ ಬಂಡೆ
ಸಾಯಿಸುತೆ
120 ರೂ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖಿ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
120 ರೂ.
ರಾಣಿ ಜೇನು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
100 ರೂ.
ವಜ್ರದ ಕೊಂಬು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
125 ರೂ.
ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕತೆಗಳು
ಎಂ ವಿ ನಾಗರಾಜರಾವ್
170 ರೂ.
ಮಣ್ಣಿನಿ ದೋಣಿ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
160 ರೂ.
ದಿಬ್ಬದ ಬಂಗಲೆ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
95 ರೂ.
ಅಲೆಮಾರಿ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
140 ರೂ.
ಅಪರಾತ್ರಿಯ ಆತ್ಮೀಯ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
75 ರೂ.
ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
75 ರೂ.
ದೂರಗಗನ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
100 ರೂ.