ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖಿ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
120 ರೂ.
ಕಹಳೆ ಬಂಡೆ
ಸಾಯಿಸುತೆ
120 ರೂ.
ರಾಣಿ ಜೇನು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
100 ರೂ.
ಬೆಂಕಿ ಗೂಡು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
80 ರೂ.
ವಜ್ರದ ಕೊಂಬು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
125 ರೂ.
ಸರ್ಪದಂಡೆ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
95 ರೂ.
ಮಣ್ಣಿನಿ ದೋಣಿ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
160 ರೂ.
ಮೂರನೆ ಕೀಲಿಕೈ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
50 ರೂ.
ಪಯಣದ ಕೊನೆ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
120 ರೂ.
ದೂರಗಗನ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
100 ರೂ.
ಕಲ್ಲುಹಾಸಿಗೆ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
70 ರೂ.
ಅಪರಾತ್ರಿಯ ಆತ್ಮೀಯ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
75 ರೂ.