ವಜ್ರದ ಕೊಂಬು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
125 ರೂ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖಿ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
120 ರೂ.
ಕಹಳೆ ಬಂಡೆ
ಸಾಯಿಸುತೆ
120 ರೂ.
ರಾಣಿ ಜೇನು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
100 ರೂ.
ಬೆಂಕಿ ಗೂಡು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
80 ರೂ.
ಗೋಳದ ಮೇಲೊಂದು ಸುತ್ತು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
130 ರೂ.
ಕೋವಿ ಕುಂಚ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
135 ರೂ.
ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
75 ರೂ.
ಬಣ್ಣದ ಹುಳು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
50 ರೂ.
ಅಲೆಮಾರಿ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
140 ರೂ.
ಸರ್ಪದಂಡೆ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
95 ರೂ.
ಮಣ್ಣಿನಿ ದೋಣಿ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
160 ರೂ.