ಕಹಳೆ ಬಂಡೆ
ಸಾಯಿಸುತೆ
120 ರೂ.
ರಾಣಿ ಜೇನು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
100 ರೂ.
ಬೆಂಕಿ ಗೂಡು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
80 ರೂ.
ವಜ್ರದ ಕೊಂಬು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
125 ರೂ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖಿ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
120 ರೂ.
ದೂರಗಗನ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
100 ರೂ.
ಕಲ್ಲುಹಾಸಿಗೆ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
70 ರೂ.
ಅಪರಾತ್ರಿಯ ಆತ್ಮೀಯ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
75 ರೂ.
ಮಧುಚಂದ್ರ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
95 ರೂ.
ದಿಬ್ಬದ ಬಂಗಲೆ
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
95 ರೂ.
ನದಿ ತಿರುವು
ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್
70 ರೂ.
ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕತೆಗಳು
ಎಂ ವಿ ನಾಗರಾಜರಾವ್
170 ರೂ.