ಹೇಮಂತದ ಸೊಗಸು
ಸಾಯಿಸುತೆ
80 ರೂ.
ಭಾರ್ಯಾಭ ಗುಣವತೀ ಶತ್ರು!
ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರ್
100 ರೂ.
ವಿವಾಹ ಬಂಧನ
ಸಾಯಿಸುತೆ
110 ರೂ.
ಸ್ವಯಂವಧು
ಸಾಯಿಸುತೆ
150 ರೂ.
ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬ
ಸಾಯಿಸುತೆ
275 ರೂ.
ಅಭಿನಂದನೆ
ಸಾಯಿಸುತೆ
125 ರೂ.
ನಿನಾದ
ಸಾಯಿಸುತೆ
185 ರೂ.
ಭಾಷಣ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣ ಕಲೆ
ಜಿ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
100 ರೂ.
ಹೃದಯರಾಗ
ಸಾಯಿಸುತೆ
90 ರೂ.
ಗಾಂಧೀಜಿ 100 ಆದರ್ಶಗಳು
ಎಂ ವಿ ನಾಗರಾಜರಾವ್
125 ರೂ.
ಮಾನಸ ವೀಣಾ
ಸಾಯಿಸುತೆ
165 ರೂ.
ನವಚೈತ್ರ
ಸಾಯಿಸುತೆ
80 ರೂ.