ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿ
ಸಾಯಿಸುತೆ
100 ರೂ.
ಸುಮಧುರ ಭಾರತಿ
ಸಾಯಿಸುತೆ
110 ರೂ.
ಸಾಮಗಾನ
ಸಾಯಿಸುತೆ
150 ರೂ.
ರಾಗಸುಧಾ
ಸಾಯಿಸುತೆ
120 ರೂ.
ನಾಟ್ಯಸುಧಾ
ಸಾಯಿಸುತೆ
110 ರೂ.
ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಸಾಯಿಸುತೆ
150 ರೂ.
25 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಗಳು
ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರ್
140 ರೂ.
ಮಂಗಳ ದೀಪ
ಸಾಯಿಸುತೆ
130 ರೂ.
ಮೊಗ್ಗೊಡೆದ ಮೌನ
ಸಾಯಿಸುತೆ
125 ರೂ.
ನಿಶೆಯಿಂದ ಉಷೆಗೆ
ಸಾಯಿಸುತೆ
95 ರೂ.
ಗುರುತ್ವ ಗೆಲಿಲಿಯೊ ಇಂದ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ವರೆಗೆ
ಡಾ ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ
60 ರೂ.
ಸಮಾಲೋಕನ
ತೀ ನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
180 ರೂ.