ಮಿಂಚು
ಸಾಯಿಸುತೆ
100 ರೂ.
ಮೌನ ಆಲಾಪನ
ಸಾಯಿಸುತೆ
120 ರೂ.
ನಾಟ್ಯಸುಧಾ
ಸಾಯಿಸುತೆ
110 ರೂ.
ನನ್ನ ಭಾವ ನಿನ್ನರಾಗ
ಸಾಯಿಸುತೆ
125 ರೂ.
ಪಸರಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಂಧ
ಸಾಯಿಸುತೆ
120 ರೂ.
ಪ್ರಿಯ ಸಖೀ
ಸಾಯಿಸುತೆ
90 ರೂ.
ರಾಗ ಬೃಂದಾವನ
ಸಾಯಿಸುತೆ
140 ರೂ.
ಸೊಬಗಿನ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ
ಸಾಯಿಸುತೆ
140 ರೂ.
ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಭ್ರಮ
ಸಾಯಿಸುತೆ
100 ರೂ.
ವರ್ಷಬಿಂದು
ಸಾಯಿಸುತೆ
120 ರೂ.
ಡಾ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಎಚ್ ಎಸ್ ರೋಹಿಣಿ
70 ರೂ.
ಅಗ್ನಿದಿವ್ಯ
ಸಾಯಿಸುತೆ
170 ರೂ.