ಸಾರಾಂಶ

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮವಿದೆ;
ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಒಂದುಕಡೆ ಕತ್ತಲಿದ್ದರೇ
ಇನ್ನೊಂದುಕಡೆ ಬೆಳಕು ಇದ್ದೇ
ತೀರಬೇಕು.
ಇಂಥ ಒಂದು ತತ್ವವೇ ಬದುಕಿಗೂ
ಅನ್ವಯ. ಜೀವನವು
ದ್ವಂದ್ವಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ
ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ
ಸ್ಥಾನವಿದೆ; ಇಂಥ ಒಂದು
ನಿಯಮದನ್ವಯ ಬದುಕು ಸಾಗುವಿಕೆ.
'ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ
ಸುರಿಯೇ' ಇದು ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿ ಮಂಕು
ತಿಮ್ಮನ ಉಪದೇಶ.

ಸುಮಧುರ ಭಾರತಿ
ಲೇಖಕರು:
ಸಾಯಿಸುತೆ
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ಸುಧಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಆಕಾರ:
1/8 ಡೆಮಿ
ಮುದ್ರಣ:
2010
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಪಾ.ಸ. ಕುಮಾರ್
ಪುಟಗಳು:
172
ಬೆಲೆ:
110 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು