ಸಾರಾಂಶ

ಅಯಂ ನಿಜಃ ಪರೋವೇತಿ ಗಣನಾಂ ಲಘಜೇತನಾಂ!
ಉದಾರ ಚರಿತಾನಾಂತು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್ ||

ಪೂರ್ವಜರು ಹೊಂದಿದ್ದ
ವಿಶ್ವಮಾನವ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಸಬೇಕಾದ ಮಾತು, ಜಗತ್ತು
ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ
ಅರ್ಥೈಯಿಸಿದರೂ ಮಾನವ ಕುಲದ
ಬೇರೊಂದೆ. ಬಿಳಲುಗಳು ಅನೇಕ
ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆಗಳು ನೂರಾರು
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದು.

ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬ
ಲೇಖಕರು:
ಸಾಯಿಸುತೆ
ಪ್ರಕಾರ:
ಕಾದಂಬರಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು:
ಸುಧಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಆಕಾರ:
1/8 ಡೆಮಿ
ಮುದ್ರಣ:
2004
ರಕ್ಷಾಪುಟ:
ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ
ಪುಟಗಳು:
448
ಬೆಲೆ:
275 ರೂ.
ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಲೇಖಕರು ಪರಿಚಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು